Available courses

קורס זה נועד לשפר לתלמידי כיתות י' את השפה העברית שלהם. התלמידים יתנסו בפעילויות שונות בעברית לפי תכנית הלימודים. והם ינהלו את הדיונים בעברית בפורומים או בכתיבה בבלוגים ועוד.